مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

عکس صفحه

در باره مؤسسه

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در سال ۱۳۸۸ جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت تحصیلات عالی ج ا.ا بدست آورده و به فعالیت آغاز نمود و بعد از اخذ امتحان کانکور به تعداد ۴۲ نفر محصل را جذب نمود. فعلاً در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به تعداد ۱۸۰۰محصل که ۶۰۰ نفر طبقه اناث و ۱۲۰۰ نفر ذکور میباشند مشغول تحصیل هستند. ما در ازهر کیفیت را نسبت به کمیت ترجیح میدهیم. مؤسسه تحصیلات عالی ازهر دارای چهار فاکولته فعال در رشته های شرعیات و علوم اسلامی ، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد و تعلیم و تربیه می باشد. این مؤسسه از زمان تأسیس تا به حال شش دوره فارغین را که بالغ بر ۳۵۰۰ تن میشوند، به جامعه تقدیم نموده است که تعدادی زیاد شان در نهادی های دولتی و سکتور خصوصی و مکاتب کشور مصروف خدمت هستند. برای فعالیت های هر چه بهتر در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر کمیته های کاری مثل کمیته تحقیقاتی، کمیته انکشاف و تجدید کریکولم، کمیته فرهنگی، کمیته تضمین کیفیت و اعتباردهی، کمیته نظم و دسپلین، کمیته امتحانات، کمیته نشرات، کمیته بهبود تدریس، کمیته امور جندر و در این اواخر کمیته فعالیت های الکترونیکی نیز فعال گردیده است. تدریس در این مؤسسه در یک سال دو سمستر اصلی بهاری و خزانی و سمستر های کوتاه مدت تابستانی و زمستانی برای اعاده کریدت های نا موفق دایر می گردد. سیستم درسی در این مؤسسه کریدیت می باشد که بر اساس نصاب چهار ساله و دو ساله (‌در بخش تعلیم وتربیه) تنظیم گردیده است.

معلومات راجع به سوابق مؤسسه

  1. - نوع مؤسسه (خصوصی)
  2. - موقعیت چهارراهی سرسبزی – نزدیک به تانک تیل – تایمنی شهر کابل
  3. - نمایندگی غیر از آدرس مرکزی (ندارد)

دیدگاه

توسعه پایدار اجتماعی واقتصادی و رفاه جمعی تنها با گسترش معرفت آگاهی از مجرای اکادمیک و تخصص میسر می گردد. ودست یابی به این مقصود جز با ارتقای کیفیت در عرصه های تعلیم وتحصیل، بهبود مستمر و امانت علمی ممکن نیست. تعهد مؤسسه تحصیلات عالی ازهر تحقق این باور می باشد.

ماموریت

ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی ازهر ایجاد، انتشار و پرورش دانش مبتنی بر ارزش های اسلامی است. خانواده مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به عنوان یک مرکز برتر تحصیلی ماموریت دارد:

  1. - تحقیقاتی را که زاینده دانش و مهارت های جدید بوده، در حل چالش های جامعه تاثیر مستقیم داشته و در نو آوری های اقتصادی و اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد، راه اندازی نماید.
  2. - زمینه ساز تسهیل آموزش مستمر، فراگیر، همه شمول و همخوان با آموزه های دین مبین اسلام و فرهنگ متعالی کشور باشد.
  3. - محیط سالم و سازنده آموزشی با ترویج تعامل اجتماعی، پرورش فکر و ادغام تجربیات داخل و خارج از صنف درسی را فراهم نماید.
  4. - فراهم آوری بالاترین کیفیت فراگیری علم و دانش و زمینه ساز آموزش معیاری در کشور باشد. در ترویج و نهادینه شدن تخصص گرایی سهیم باشد.

رهبری موسسه

ساختار رهبری مؤسسه تحصیلات دارای دو بخش عمده است که یکی آن بخش پالیسی سازی و تصمیم گیری و دیگری بخش اداری و اجرایی می باشد . در رأس هرم رهبری مؤسسه تحصیلات عالی ازهر هیأت امنا قرار دارد. هیأت امنا در واقع بالاترین مرجع تصمیم گیری در مؤسسه تحصیلات ازهر می باشد . تصامیم اتخاذ گردیده هیأت أمناء توسط بخش اداری و اجرایی مؤسسه که متشکل از ریاست مؤسسه ، معاونیت علمی تدریسی، معاونیت مالی و اداری، رؤسای فاکولته ها، مدیران و کارمندان می باشد، اجرا میگردد. شورای علمی مؤسسه به عنوان مرجع اعتبار دهی علمی، تحت رهبری معاونیت علمی ـ تدریسی فعالیت مینماید رییس مؤسسه در رأس بخش اداری و اجرایی قرار داشته به و هیأت امنای مؤسسه گزارشده می باشد. هر دو بخش در هماهنگی کامل، عملکرد و امور تحصیلی مؤسسه را مدیریت نموده و مکلف به حمایت از ارزشهای اصلی مؤسسه می باشند .

 


طرزالعمل شورای علمی     لایحه وظایف ريس مؤسسه     معاونیت علمی