مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

عکس صفحه

تضمین کیفیت

مؤسسه تحصیلات عالی ازهردر سال ۱۳۸۹ با تدوین اساسنامه و اخذ جواز فعالیت از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی جمهوری اسلامی أفغانستان تأسیس گردید. این مؤسسه در حال حاضر (۱۳۹۹) چهار فاکولته دارد. فاکولته شرعیات، فاکولته حقوق و علوم سیاسی، فاکولته اقتصاد و فاکولته تعلیم تربیه.

دیدگاه مؤسسه تحصیلات عالی ازهراین است که "به عنوان پیشتاز در زمینه کسب دانش، تدریس و آموزش مبتنی بر تحقیق، در حوزه ملی و بین المللی عرض اندام نماید".

ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی ازهر"زمینه سازی برای دانش مبتنی بر تحقیق و آموزش برای توسعه بشری در همکاری نزدیک با نهاد های دیگر و پیشکش بهترین محققان و خدمات تحصیلی در افغانستان و فراتر از آن می باشد. ازهر تلاش میورزد تا به پیمانه وسیع، راه حل های علمی و اکادمیک برای چالش های فرا راه اجتماع در سطوح ملی و بین المللی پیشکش نماید".

ارزش های اصلی مؤسسه تحصیلات عالی ازهرعبارتند از:

 • اخلاق؛
 • تخصص؛
 • مسئوليت؛
 • شفافیت؛
 • نوآوری؛
 • تنوع؛
 • مسئولیت اجتماعی ومحیط زیستی.

هدف ومسیر مؤسسه تحصیلات عالی ازهر در اساسنامه و پلان استراتژیک این مؤسسه شرح گردیده است که عبارت از ارائه تحصیلات عالی با کیفیت و مبتنی بر مدیریت با سیستم های پذیرفته شده علمی- تحقیقی در افغانستان وفراتر از آن، با در نظرداشت نیازمندی های متغیر بازار می باشد. کلید دستیابی این هدف را (توسعه یک سیستم تضمین کیفیت مؤثر وکارآمد که باکیفیت تدریس، نحوه آموزش، تحقیق، توسعه نصاب درسی، ترقی ورفاه محصلان به گونه ای که متکی بر دستاورد های علمی تحقیقی باشد) تشکیل می دهد.

برنامه فعلی مدیریت مؤثر وقابل اجرای تضمین کیفیت با در نظرداشت این دستورالعمل وسایر طرزالعمل ها، در سطح مؤسسه تدوین گردیده است.

 

۱.۲ پیشینه و هدف

قبل از این تضمین کیفیت در مؤسسه، روش های متنوعی را که بر گرفته از مودل های داخل وخارج از کشور است، تجربه می نمود. جهت تدوین این دستور العمل، تضمین کیفیت داخلی در مؤسسه به صورت دقیق توسط شورای علمی مورد بررسی قرار گرفته است که ارزیابی های همه جانبه محصلان از نحوه تدریس و آموزش، تعدیل اوراق امتحان و بازنگری نصاب ها توسط کمیته بازنگری نصاب ها، جزءی ازاین فعالیت ها محسوب میشود. 

در ضمن یک سلسله اقدامات بیرون سازمانی نیز انجام گردیده است که استخدام تفتیش کننده گان بیرونی برای بررسی طرزالعمل ها ومیزان تطبیق آن و پیشنهاد تعدیل در صورت نیاز، بررسی اوراق امتحان، مشارکت تعدادی از استادان ارشد مؤسسات دیگر برای ابراز نظر و پیشنهاد ارتقای بعضی از کارمندان مؤسسه شامل آن می باشد.  روش های قبلی مؤسسه بر نظارت راهنمایی های وارده (ازجانب وزارت تحصیلات عالی) تأکید می کرد و توجه کمی به نتایج آن صورت میگرفت که حوزه اثر بخشی آن ها جهت توسعه مؤسسه تا حد زیادی محدود بود. همچنان از لحاظ کیفی، ظرفیت محدودی برای نظارت پروسه تحصیلی به شیوه ای منظم و اجرای تصمیمات مربوط به کیفیت توسط شورای علمی وجود داشت. برای حل این معضل، رهبری مؤسسه، ریاست تضمین کیفیت را در چوکات مؤسسه ایجاد نمودکه موظف به تدوین دستورالعمل  تضمین کیفیت و چارچوب اجرایی آن گردید.

این دستورالعمل  به طور واضح، فعالیت ها و رویه های اجرایی پروسه تضمین کیفیت نهاد را بیان می نماید . همچنان ساختار ایجاد شده، ضامن اجرای این دستورالعمل  می باشد. ساختار اداری پروسه تضمین کیفیت شامل ریاست تضمین کیفیت، کمیته های تضمین کیفیت فاکولته ها و دیپارتمنت ها می باشد .

 بخش های غیر اکادمیک مؤسسه (پشتیبانی واداری) اجرای دستورالعمل  تضمین کیفیت را از طریق دایره های کیفیت (تیم کیفیت در هر بخش/اداره) هماهنگ می کنند. مسؤولیت تطبیق و اجرای این دستورالعمل تضمین کیفیت به عهده رهبری رده بالای مؤسسه زیر نظارت مستقیم معاونیت علمی تدریسی میباشد. این دستورالعمل از طریق میکانیزم های اجرایی تضمین کیفیت داخلی بطور مداوم و استراتژی های تضمین کیفیت بیرون سازمانی بطور دوره ای برای کلیه ادارات این مؤسسه اعمال می گردد. میکانیزم تضمین کیفیت داخلی عبارت از نظارت مداوم بر موارد ذیل می باشد:

 • کیفیت نصاب ها؛
 • کیفیت عملکرد کارمندان؛
 • تجارب تدریس، آموزش و تحقیق؛
 • ارزیابی عملکرد کارمندان/محصلان؛
 • کیفیت مدیریت و رهبری، خدمات پشتیبانی؛
 • منابع وامکانات.

مؤسسه در روشنایی دیدگاه، مأموریت و ارزشهای اصلی خود، بر عزم خویش برای کسب اطمینان از کیفیت درتدریس، آموزش، تحقیق وخدمات اجتماعی از طریق برنامه ریزی کیفیت، مدیریت درست کیفیت و بهبود مستمر کیفیت تأکید می نماید . این دستورالعمل  رویکرد مؤسسه در مورد تضمین کیفیت و ارتقاء کیفیت را مشخص می نماید. رهبری مؤسسه متعهد به اجرای این دستورالعمل  تضمین کیفیت می باشد.

 

۱.۳ تقریر نامه ماموریت تضمین کیفیت

ماموریت تضمین کیفیت مؤسسه:

اگاهی یافتن از معیارهای کیفی و بهترین شیوه ها وترویج مسؤولیت پذیری برای تحقق کارآمد و مؤثر تدریس، آموزش، تحقیق و مدیریت کلی مؤسسه به منظور حفظ و ارتقاء مداوم کیفیت و معیارهای مؤسسه می باشد.

 

۱.۴ اهداف دستورالعمل

اهداف دستورالعمل تضمین کیفیت مؤسسه عبارتند از:

۱- تلاش بی نهایت برای بدست آوردن سند اعتبار از وزارت تحصیلات عالی و سازمان های بین المللی تضمین کیفیت؛

۲- ارائه راهنمایی های لازم جهت توسعه و اجرای روشهای تضمین و ارتقاء کیفیت؛

۳- تشریح مراحل و روشهای تضمین کیفیت داخلی و بیرون سازمانی و اقدامات لازم برای تحقق دیدگاه و مأموریت و همچنین حمایت از ارزشهای اصلی این مؤسسه؛

۴- ایجاد ساختار مطمین هماهنگی ومدیریت سیستم با حداکثر کارآیی؛

۵- تسهیل توسعه فرهنگ خود ارزیابی و بهبود مستمر کیفیت در مؤسسه.

 

۱.۵ نتایج متوقعه

اجرای موفقیت آمیز تطبیق درست این دستورالعمل  نتایج ذیل را درقبال خواهد داشت:

۱- بهبود تجربه تحصیلی محصلان با کیفیت علمی ارائه شده؛

۲- بهبود عملکردهای کلیدی مؤسسه با تقویت فردی مستمر کارمندان؛

۳- جلب رضایت واطمینان اجتماع و ذینفعان از دستاورد های مؤسسه؛

۴- کسب توانایی رقابت با سایر موسسات تحصیلات عالی؛ و

۵- ترویج اخلاق بهبود مستمر کیفیت در مؤسسه.

 

۱.۶  روش مدیریت کیفیت

مؤسسه در اجرای این دستورالعمل ، مقررات (مدیریت کیفیت فراگیر) را مورد اجرا قرار داده است. این امر مستلزم یک رویکرد جامع است که به پیشرفت مستمر در کلیه جنبه های عملکرد مؤسسه که متأثر از تغییرات در نگرش ها، شیوه ها، ساختارها وسیستم ها می باشد، بستگی دارد. بناءا این امر مستلزم تعهد و تلاش هر یک از کارمندان برای حفظ معیار های بالای کار در هر جنبه از عملکرد مؤسسه است.