مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

ورکشاپ تخنیکی پلان استراتیژیک

همایش و رویدادها

ورکشاپ تخنیکی پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی ازهر دایر گردید. در این ورکشاپ که زیر نظر محترم آقای فواد حسنیار دایر گردیده بود روی نحوه طرح و تدوین پلان استراتیژیک مؤسسه تحصیلات عالی ازهر بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در ختم ورکشاپ، رهنمایی و هدایات لازم برای کارمندان بخش های مختلف مؤسسه صادر گردید.