مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

جلسه شورای علمی مؤسسه دایر گردید

همایش و رویدادها

جلسه شورای علمی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر امروز مورخ ۵ سنبله سال ۱۳۹۹ زیر نظر رییس موءسسه و با اشتراک اعضای شورای علمی دایر گردید. تعیین کمیته تدوین، نظارت و تطبیق پلان استراتیژیک مؤسسه اجندای این جلسه را تشکیل میداد. همچنان در این جلسه روی مسایل متعدد چون تعیین تاریخ اخذ کانکور متفرقه، استخدام کارمندان جدید در آمریت های فاکولته ها بحث گردیده، تصامیم لازم اتخاذ و به مسوولین وظیفه سپرده شد.