مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

ایجاد کلپ فارغان مؤسسه تحصیلات عالی ازهر

عکس صفحه

به اطلاع تمام فارغین مؤسسه تحصیلات عالی ازهر رسانیده میشود که این مؤسسه تصمیم دارد تا کلپ فارغان ( Alumni Club) خویش را ایجاد نموده و هراز گاهی برنامه های دید و وادید را با فارغان این مؤسسه تنظیم نموده از تجربیات ایشان برای بهسازی خدمات مؤسسه استفاده صورت گیرد. از فارغین عزیز تقاضا به عمل میاید تا نام و نام پدر با شماره تیلفون و محل وظیفه فعلی خویش را از طریق پیامگیر این صفحه ارسال نمایند تا ثبت دیتابیس گردد. از همکاری همه شما عزیزان در این زمینه ابراز سپاس
ازهر دهلیزی به سوی معرفت