مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

تایید کتاب ها

عکس صفحه

به اطلاع فارغین سال ۱۳۹۸ مؤسسه تحصیلات عالی ازهر رسانیده میشود که خوشبختانه تمام کتاب های فارغین سال ۱۳۹۸ در وزارت محترم تحصیلات عالی تایید گردیده و محصلین میتوانند جهت اخذ مکاتیب شان به اداره تشریف بیاورند.
کتاب فارغین سال ۹۸ رشته بیالوژی و تاریخ تحت بررسی وزارت محترم قرار داشته و عنقریب تایید میگردد. محصلین عزیز مطلع باشند .