مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

ثبت نام برای کانکور متفرقه

عکس صفحه

به اطلاع علاقمندان تحصیل دوره لیسانس در رشته های شرعیات، حقوق، اقتصاد و تعلیم و تربیه رسانده میشود که ثبت نام برای کانکور متفرقه مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به صورت حضوری در پذیرش مؤسسه واقع چهارراهی سرسبزی - تایمنی و همچنان به صورت آنلاین از بخش ثبت نام در ویبسایت مؤسسه جریان دارد. تاریخ و زمان کانکور به زودی از طریق این صفحه اعلان میگردد.