مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

فصلنامه ازهر

عکس صفحه

مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به تعقیب فعالیت های ارتقای کیفیت تصمیم دارد فصلنامه خویش را به زودی به چاپ برساند. این فصلنامه حاوی تحقیقات انجام شده توسط اساتید و کادر علمی این مؤسسه، مقالات علمی و تحقیقی انحام شده توسط محققان  و نهاد های معتبر علمی تحقیقی در حوزه های علومی اسلامی، حقوقی، اقتصادی و تعلیمی  می باشد.