مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

امضای تفاهم نامه همکاری با نهاد معلمین همکار

عکس صفحه

امضای تفاهم نامۀ همکاری  میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر وشورای معلمین همکار
به روز پنجشنبه مؤرخ 17/7/1399 تفاهم نامۀ همکاری میان مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر و شورای معلمینِ همکار به منظور همکاری های علمی، جذب دانشجویانِ جدیدالشمول وارائه ی تخفیف برای آنان ازسوی مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر به امضا رسید.
با امضاء این تفاهم نامه، طرفین در جهت ارتقای سویه ای تحصیلی جوانان و خدمت گذاری به تشنه گان علم ودانش از هیچ گونه سعی وتلاش دریغ نخواهند ورزید.
بر بنیاد این تفاهم نامه، اشخاصی که از سوی شورای معلمینِ همکار، جهت ادامۀ تحصیلات عالی به این موسسه معرفی می شوند، از 45 الی 50فیصد تخفیف در فیس سمستر الی ختم دورۀ تحصیل، مستفید می  شوند. از میان هر 20 تن محصل معرفی شده یک تن شان به صورت رایگان پذیرفته می شود. شورای معلمینِ همکار متعهد است، جوانان علاقه مند به ‌تحصیل را‌ که ‌با ایشان در ارتباط اند، به منظور تحصیل در مؤسسه تحصیلات عالی ازهر، تشویق و ترغیب نموده، اهداف و برنامه های تحصیلی وتحقیقی مؤسسه تحصیلات عالی ازهر را  در صفحات مجازی و سایر ارگان‌های نشراتی خویش منتشر و از برنامه‌های این نهاد حمایت نماید.
این سند میان محترم عبدالسمیع سریر رئیس دانشکدۀ تعلیم وتربیۀ ازهر ومحترم سید نورآغا احسانی رئیس شورای معلمینِ همکار به امضأ رسید.
مؤسسۀ تحصیلات عالی ازهر در نظر دارد با سایر نهاد ها وادارات، تفاهم نامۀ همکاری علمی را به امضأ برساند وسهمی بیشتری در ارائه ی خدمات تحصیلی معیاری به مردم وجوانانِ هدفمند این سرزمین داشته باشد.