مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور ادری و پشتیبانی

زمان امتحان کانکور خزانی ۹۹ تعیین گردید

عکس صفحه

مژده به علاقمندان تحصیلات عالی

امتحان کانکور مؤسسه تحصیلات عالی ازهر به تاریخ ۲۹ میزان سال روان ساعت ۲ بعد ظهر در رشته های:

شرعیات

حقوق وعلوم سیاسی

آقتصاد

تعلیم و تربیه

اخذ میگردد. علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام به آدرس مؤسسه واقع تایمنی - چهار راهی سرسبزی مراجعه نمایند. همچنان ثبت نام از طریق لینک ذیل

https://mis.azhar.edu.af/admission/home

صورت میگیرد.

شماره های تماس:‌

۰۷۸۷۹۳۲۰۰۰

۰۷۸۹۹۳۲۰۰۰

۰۲۰۲۲۳۱۳۲۵